วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บททั่วไป

ข้อบังคับ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม2
โดยที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ได้กำหนดให้การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดต้องมีข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการอยู่อาศัยร่วมกันของเจ้าของร่วม โดยข้อบังคับดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 กำหนดไว้
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้ "ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม2" โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม2

ข้อบังคับ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม 2
 
สารบัญ
 
 
หน้า
หมวดที่ 1 บททั่วไป                                                          
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์                                                                     
หมวดที่ 3 คณะกรรมการและผู้จัดการ                                                                         
                 ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ                                                                
                 ส่วนที่ 2 ผู้จัดการ                                                     
หมวดที่ 4 ทรัพย์ส่วนกลาง
                 ส่วนที่ 1 บททั่วไป
                 ส่วนที่ 2 การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
                 ส่วนที่ 3 การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง
                 ส่วนที่ 4 การออกค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม
                 ส่วนที่ 5 อัตราส่วนการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
หมวดที่ 5 ทรัพย์ส่วนบุคคล
                 ส่วนที่ 1 บททั่วไป
                 ส่วนที่ 2 การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 7 บทลงโทษ
บทเฉพาะกาล
บัญชีทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม 2
บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม2


โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม เริ่มดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลเมื่อ 5 มกราคม 2555 โดยแบ่งเป็น 2 นิติ นิติ1 รับผิดชอบ อาคารที่ 1-26 ส่วนนิติ2 รับผิดชอบ อาคาร 27-53